INVESTOR RELATIONS

GENERAL MEETING / ÅRSTÄMMA

Årsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ. Vid stämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utan begränsningar utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar.

Årsstämman utser styrelse och revisor samt fastställer principer för ersättning till styrelse, revisor och koncernledning. Årsstämman fattar, i förekommande fall, bland annat också beslut om ändring av bolagsordning, utdelning och ändringar i aktiekapitalet. På årsstämman, som ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång, ska beslut om fastställelse av balans- och resultaträkningar, beslut om disposition av AegirBio ABs vinst eller förlust samt beslut om ansvarsfrihet för styrelse och VD fattas.

Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det med post till AegirBio AB, Att: ”Upplysningar extra bolagsstämma 2023”, Scheelevägen 27, 223 63 Lund eller via e-post till egm@aegirbio.com (märk ämnesraden ”Upplysningar extra bolagsstämma 2023”). Inskickade frågor bör inkludera aktieägarens namn inklusive aktieägarens person- eller organisationsnummer. Det rekommenderas också att inskickade frågor inkluderar aktieägares postadress, e-postadress och telefonnummer.  

Årsstämma 2022-06-30

(PÅ SVENSKA)
Kallelse till årsstämma

Punkt 2, 9-10: Aktieägargruppens förslag inför årsstämman
Punkt 11: Förslag till beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner
Punkt 11: Villkor för teckningsoptioner serie to 2022/2025:1 avseende nyteckning av aktier i Aegirbio AB (publ)
Punkt 12: Förslag till beslut om incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter genom (A) riktad emission av teckningsoptioner samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Punkt 12: Villkor för teckningsoptioner serie to 2022/2025:2 avseende nyteckning av aktier i Aegirbio AB (publ) 
Punkt 13: Förslag till beslut om emissionsbemyndigande

Fullmaktsformulär
Anmälan och formulär till poströstning

Svar till frågor från aktieägare inför årsstämman den 30 juni 2022

 

Årsstämma 2021-06-28

(PÅ SVENSKA)
Kallelse till årsstämma

Protokoll från årstämma - 2021-06-28

Bilaga 1 – Röstlängd
Bilaga 2 – Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
Fullmaktsformulär

 

Extra bolagsstämma 2021-03-09

(PÅ SVENSKA)
Kallelse till extrastämma

Protokoll från extra bolagsstämma - 2021-03-09

Bilaga 1 - Röstlängd
Bilaga 2 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Bilaga 3 - Styrelsens förslag till beslut om godkännande av fusionsplan
Bilaga 4 - Styrelsens förslag till beslut om emission av fusionsvederlag
Bilaga 5 - Styrelsens förslag till beslut om apportemission

Fullmaktsformulär
Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § Aktiebolagslagen
Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 § Aktiebolagslagen

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § Aktiebolagslagen
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § Aktiebolagslagen

 

Extra bolagsstämma 2020-05-14

Protokoll från extra bolagsstämma - 2020-05-14


Extra bolagsstämma 2020-04-17

Protokoll från extra bolagsstämma - 2020-04-17

Bilaga 1 – Styrelsens förslag till beslut om bolagsordningsändring och om sammanläggning av aktier


Årsstämma 2020-02-03

Protokoll från årsstämma – 2020-02-03

Bilaga 1 - Styrelsens förslag till bolagsordningsändring och att bolaget skall bli publikt
Bilaga 2 – Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande