INVESTOR RELATIONS

CORPORATE GOVERNANCE / BOLAGSSTYRNING

General / Allmänt

Bolagsstyrning avser det regelverk och den struktur som etablerats för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda verksamheten i ett aktiebolag. Ytterst syftar bolagsstyrningen till att tillgodose aktieägarnas krav på avkastning och samtliga intressenters behov av information om aktiebolaget och dess utveckling. Till grund för Bolagets styrning ligger bland annat bolagsordningen, aktiebolagslagen, Nasdaq First Norths regelverk för emittenter samt interna regler och föreskrifter. Svensk Kod för Bolagsstyrning ("Koden") är inte obligatorisk för bolag noterade på Nasdaq First North och Bolaget avser inte att fullt ut följa Koden. Dock kan Bolaget komma att välja att agera i enlighet med Koden i vissa delar. AegirBio ABs räkenskapsår följer kalenderåret.

 

Board of Directors / Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter, med noll (0) till tre (3) suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Styrelsens arbete leds av ordförande men i övrigt utan permanent arbetsfördelning. 

 

Audit / Revision

AegirBio ABs revisor väljs av årsstämman.
På årsstämman 2023 valdes revisionsbolaget Göteborgs Revision AB till revisor med huvudansvarig revisor Stefan Kylebäck för en period om 1 år. Revisorn rapporterar resultatet av sin granskning till aktieägarna genom revisionsberättelsen. Denna framläggs på årsstämman. Arvode utgår enligt godkänd löpande räkning.

 

Articles of Association / Bolagsordning

Aktuell bolagsordning

Registreringsbevis Aktiebolag

 

Certified Advisor

Eminova Fondkomission AB 
Adviser@eminova.se
Tel 08 – 684 211 10