Investor Relations

TO1 Information

The following section is only available in Swedish.

Innehavare av teckningsoptioner av serie TO1 äger rätt att för en (1) teckningsoption av serie TO1 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till teckningskurs 9,00 kronor per ny aktie.

Direktregistrerade optionsinnehavare kan beställa en anmälningssedel via info@eminova.se eller 08-684 211 00. Optionsinnehavare som har sina optioner på en depå kontaktar sin bank/förvaltare för teckning.

Teckningsperioderna sker löpande varje månad under hela perioden t.o.m 26 mars 2021. Registrering sker efter månadens slut varje månad.