Investor Relations

Erbjudandet i sammandrag

Erbjudandets storlek

Erbjudandet omfattar högst 2 000 000 Units

Teckningskurs Per unit

Teckningskursen är 7,50 SEK per Unit, det vill säga 7,50 SEK per aktie. En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Teckningsoptionerna (TO1) erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Emissionsbelopp

AegirBio tillförs 15 MSEK före avdrag för emissionskostnader vid full teckning i Erbjudandet.

Teckningsoptioner av serie TO1

En (1) teckningsoption (TO1) ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 26 juni 2020 – 26 mars 2021 till en kurs om 9,00 SEK. Vid fullteckning i Erbjudandet och därefter fullt utnyttjande av teckningsoptioner (TO1) senast under mars 2021 tillförs Bolaget ytterligare cirka 18 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Övertilldelningsemission

Vid stort intresse har styrelsen möjlighet att tilldela ytterligare 300 000 Units, motsvarande cirka 2,3 MSEK genom en så kallad övertilldelningsemission. Bolaget kan senast under mars månad 2021 dessutom komma att erhålla ytterligare 18 MSEK innan relaterade emissionskostnader i det fall de i Uniten vidhängande teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut, alternativt cirka 20,7 MSEK innan relaterade emissionskostnader i det fall övertilldelning skett och samtliga teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut. Priset per Unit i övertilldelningsemissionen är detsamma som i Erbjudandet, det vill säga 7,50 SEK per Unit.

Tilldelning i överteckningsemissionen kommer endast att ske om Erbjudandet blir övertecknat.

Värdering

Cirka 50 MSEK före Erbjudandet.

Teckningsförbindelser

5 MSEK motsvarande 33,30 procent av Erbjudandet.

Garantiåtaganden

10 MSEK motsvarande 66,70 procent av Erbjudandet.

Teckningsperiod

1 juni 2020 – 15 juni 2020.

Offentliggörande av utfall

Omkring den 16 juni 2020.

Likviddag

24 juni 2020.

Preliminär första handelsdag

26 juni 2020 på Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Minsta teckning

Det lägsta antal Units som kan tecknas är 730 Units, motsvarande  5 475 SEK, men därutöver är det möjligt att teckna valfritt antal Units.

 

Dokument

Prospekt

Villkor för teckningsoptioner TO1 i Aegirbio AB 

Tilläggsdokument avseende listning av Aegirbio AB (publ) på Nasdaq First North Growth Market den 26 juni 2020