Investor Relations

Corporate governance / Bolagsstyrning

General / Allmänt

Bolaget följer Svensk Kod för Bolagsstyrning (“Koden”) från den första juli 2008. Aegirbio applicerar Koden sedan sedan Bolagets bildande 2019-09-26. Koden är ett komplement till de externa regler som påverkar Bolagsstyrningen, vilka i huvudsak består av Aktiebolagslagen, Redovisningsregler och gällande Listningsregler. Aegirbios räkenskapsår följer kalenderåret 1 januari till 31 december och bolaget redovisar samtliga avvikelser från Koden i en Bolagsstyrningsrapport som bifogas Årsredovisningen. Dessa dokument finns tillgängliga för nerladdning.

 

Board of Directors / Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter, med noll (0) till tre (3) suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Sammansättningen uppfyller kraven enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning gällande oberoend ledamöter. Styrelsens arbete leds av ordförande men i övrigt utan permanent arbetsfördelning.

Revisorer/ Auditors: Johan Rasmusson, KPMG

 

Report

...

 

Nomination committee / Valberedning

Styrelsens ordförande ska årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som ska bestå av en representant vardera för minst två av bolagets största ägare per den 31 augusti och den störste aktieägare som är oberoende av ovan nämnda huvudägare. Om någon av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse en representant eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska inte vara styrelseledamöter. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning ska meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen ska inom sig utse en ordförande.

 

Articles of Association / Bolagsordning

Aktuell bolagsordning

Registreringsbevis Aktiebolag

 

Certified Advisor

Eminova Fondkomission AB 
Adviser@eminova.se
Tel 08 – 684 211 10